Bolig ABC

Få oversikten innen boligrett med bolig-advokat.no®.

Har du spørsmål om ord og uttrykk innen eiendomsrett og boligrett? Bruk bolig-advokat.no® sin ordliste A-Å innen boligrett. Finner du ikke svar her, så spør du oss. Bruk skjemaet til høyre.

A
 
Adkomstdokumenter: Originaldokumenter, som f.eks. aksjebrev og andelsbrev/partialobligasjon som viser hvem som er eier av dokumentene og disposisjonsrett over en tilknyttet eiendom/leilighet.

A konto: Delbetaling, hvor et slutt/-restoppgjør følger senere.

Aksept: Bekreftende svar på et tilbud.

Akseptfrist:  Frist som budgiver fastsetter i sitt bud. Dersom et bud aksepteres av selger innen denne fristen er bindende avtale inngått mellom partene. Dersom et bud ikke aksepteres innen denne fristen, er budgiver ikke lenger bundet av sitt bud.
 
Aksjeleilighet: Før borettslovene trådte i kraft (1960) var det vanlig å stifte aksjeselskaper som skulle eie boliger og leie disse ut til aksjonærene. En (eller flere) aksje(r) gir deg rett til å leie en bestemt leilighet i en av selskapets eiendomer. Som regel kan aksjene (med tilhørende leierett) selges fritt til markedspris, men det kan være avtalt former for forkjøpsrett, styrets godkjennelse av ny eier m.v. Ved salg skal aksjen(e) transporteres til kjøper.
 
Andelsleilighet (borettslag): Det finnes to typer borettslag, de frittstående og de som er tilknyttet et boligbyggelag. Felles for begge typer er at bebyggelsen (leiligheter, rekkehus eller eneboliger) eies av borettslaget. Til hver andel er det knyttet en leierett til en bestemt bolig. Boligens adkomstdokumenter er andelsbrev og partialobligasjon. Boligbyggelaget pantebokfører fører register over hvilke heftelser og lån som hviler på dokumentene, og oppbevarer adkomstdokumentene. I et frittstående borettslag får som regel andelseieren selv utlevert originaldokumentene, hvis ikke långiver oppbevarer disse som sikkerhet for lån. De fleste borettslag har vedtektsfestet forkjøpsrett for andre andelseiere, forbud mot langvarig utleie uten styrets samtykke og bestemmelse om at nye eiere skal godkjennes av styret.

Annuitetslån: Et lån som tilbakebetales med like store beløp i hele lånets løpetid. Lånet har stigende avdrag og fallende rente, idet renten alltid beregnes av restgjelden.
 
Ansvarsfraskrivelse: Betegnelse for en bestemmelse i en avtale, hvor de ellers gjeldende regler om ansvar i kontraktforhold oppheves helt eller delvis. Ved ansvarsfraskrivelse begrenses selgers ansvar.

Arveavgift: Avgift til staten på arv og visse gaver. Fra 2010 kan du arve 470 000 kroner uten å betale arveavgift. Av de neste 330 000 kroner betaler barn og foreldre seks prosent avgift, andre åtte prosent. Etter ca 800 000 kroner må barn og foreldre betale ti prosent i arveavgift, andre femten.

B
 
Bankgaranti: Kausjon gitt av en bank som gjelder overfor tredjemann. Det finnes 2 typer garantier, simpel bankgaranti eller selvskyldnergaranti. Se kausjon.

Boligareal (BOA): Den del av eiendommen som er innredet til beboelse målt etter reglene i NS 3940. Målbare rom skal være bygningsmessig innredet til sitt formål samt overflatebehandlet. Arealet er målt eksklusiv yttervegger. I rom med skråtak måles gulvarealet til 0,60 m utenfor der fri takhøyde er 1,90 m. For at innredet loftsrom skal tilfredsstille kravene til boligareal må tilgjengeligheten være via permanent trapp. For at et areal skal være målbart må takhøyden være minst 1,90m. Byggforskriftene har dessuten regler om at kun del av boenhet kan ha takhøyde på 1,90m. Normalkravet er 2,40m.
 
Bo og driveplikt: Pålegg fra det offentlige til kjøper av en konsesjonspliktig eiendom om plikt til at bebo eiendommen og drive landbruk. Boplikt er også innført i en del kommuner hvor konsesjonsloven er satt ut av kraft.

Borett: Når en person har rett til å bebo en eiendom som personen ikke eier. En selger kan som ledd i en eiendomshandel forbeholde seg rett til å kunne bebo eiendommen. En borett kan være livsvarig, ubegrenset og vederlagsfri. En tinglyst borett vil fremgå av eiendommens grunnboksblad som en pengeheftelse.

Borettslag: Et andelslag med formål å gi andelseierne bruksrett til en egen bolig i lagets eiendom. En borettsandel gir bruksrett til en av lagets boliger. Et borettslag kan pantsette hele eiendommen og ta opp et samlet lån. Det blir fordelt som andel av fellesgjeld hos den enkelte andelshaver.

Bortfester: Grunneier, dvs. Den eller de man fester (leier) tomtegrunn av.
 
Bruksrett: En bruksrett kan være total eller av begrenset omfang. Total bruksrett gir rettighetshaveren rett til å ta for eksempel eiendommen i sin besittelse, f.eks. ved husleie, tomtefeste og forpaktning, Av mer begrenset omfang er f.eks. rett til å drive jakt, hente vann, hugge ved eller veirett.
 
Brukstillatelse (midlertidig): Gis av kommunen etter inspeksjon før et nybygg/tilbygg kan tas i bruk. I midlertidig brukstillatelse er ofte anført diverse restarbeider som må utføres innen en tidsfrist. Når disse arbeider er utført kan kommunen utstede "Ferdigattest".

Bruttoareal (BTA): Areal målt etter reglene i NS 3940 og er arealet av hele boligen inklusiv boder og kjellerrom, men eksklusiv terrasser/balkonger og eventuelle fellesdeler i flermannsboliger, f.eks trapperom, felles boder, vaskerom og lignende. Arealet er målt inklusiv yttervegger til midt i eventuell vegg mot naboleilighet.

Bustadoppføringslova: Regulerer avtaler mellom entreprenør og forbruker om oppføring av ny bolig. Gjelder dersom du disponerer en tomt og inngår en avtale om at noen skal bygge der, eller inngår en avtale om kjøp av ny bolig og tomt før boligen er fullført. Loven gjelder også eierseksjonsleiligheter og fritidshus, samt full ombygging av eksisterende bolig. Dette er en streng lov til fordel for forbruker.
 
Byggeplikt: Anvendes f.eks. i forbindelse med tildeling av ubebygde tomter for å unngå spekulasjonsoppkjøp av tomter. Innføres som et krav i kjøpekontrakten/skjøtet om at byggingen skal være påbegynt innen en nærmere fastsatt frist. 
 
Byggeteknisk gjennomgang: En rapport som opplyser om boligens tekniske tilstand, ofte i form av en tilstandsrapport.
 
Byggetillatelse / Igangsettingstillatelse (IG): En tillatelse kommunen gir før bygging kan påbegynnes.
 
C
 
D
 
Dagboken: Når et dokument (f.eks. skjøte, pantobligasjon) innleveres til tinglysning, innføres det i dagboken med et fortløpende nummer. Det innføres samme dag, det er innlevert. Dokumentet får ved tinglysning rettsgyldighet fra den dag, det er innført i dagboken. Avvises dokumentet på grunn av feil eller at det inneholder avtaler som ikke kan tinglyses, slettes det i dagboken.
 
Dagbøter: Bøter som i henhold til avtale kan pålegges en håndverker/entreprenør/ utbygger, hvis ikke leveringsfristen overholdes. Anvendes eksempelvis i kjøpekontrakter ved oppføring av nye boliger.

Deklaratorisk: Fravikelig. Brukes i juridisk betydning for å angi om en lov/lovbestemmelse kan fravikes ved avtale. Se også preseptorisk, som er det motsatte, altså ufravikelig.
 
Depositum: I forbindelse med leieforhold brukt som ord på innbetaling av et beløp til sikkerhet for utleiers rettigheter og krav mot leieboer, f.eks. til reparasjoner etter en fraflytning av et leieforhold, eller ubetalt husleie.

Dokumentavgift: Gebyr som betales til Staten ved tinglysing av skjøte ved overdragelse av fast eiendom. Avgiften utgjør p.t. 2,5% av kjøpesummen og betales vanligvis av kjøper, men kan avtales fritt.

E

Eiendomsmegler: En eiendomsmegler er en mellommann mellom kjøper og selger og skal oppfylle en rekke krav med hensyn til utdannelse, praksis, økonomi og garantistillelse for å bli godkjent av Finanstilsynet.

Eierleilighet (eierseksjon): For at en bolig skal være en eierseksjon må det være tinglyst en oppdelingsbegjæring som angir hvor mange boliger (og eventuelt andre lokaler) eiendommen er oppdelt i. For hver seksjon er det fastsatt en sameiebrøk som angir seksjonseierens eierandel i sameiet. Et eierseksjonssameie er ikke en juridisk person som eier noe eller skylder noe, slik som borettslagene og aksjeselskapene. Hver seksjon får tildelt eget grunnboksblad.

Eierpartsleilighet (ideelle andeler): Dette er boliger som befinner seg i bygning som er eiet av flere og hvor de enkelte sameierne har enerett til å bruke de respektive leilighetene og hvor eiendommen ikke er seksjonert. Dette gjelder også sameide tomannsboliger og andre mindre eiendommer, horisontalt delte eller vertikalt delte, hvor eierne disponerer hver sin bolig.

Eierskifteforsikring: Forsikring som kan tegnes av selger ved når salgsoppdrag inngås med eiendomsmegler. Kan tegnes av selgere av privatboliger og selveierleiligheter omfattet av Avhendingsloven, samt borettslagsleiligheter og andre tilsvarende andelsleiligheter. Forsikringen gjelder i 5 år for selgers rettslige erstatningsansvar etter Avhendingsloven for krav om prisavslag og erstatning.

Ekspropriasjon: Tvunget avståelse av privat eiendom til det offentlige mot erstatning.

Ektefelles samtykke: Ifølge lov om ekteskap kan en ektefelle ikke, uten den annens samtykke, selge eller pantsette en eiendom som enten tjener til deres felles bolig eller hvor den annen ektefelles ervervsvirksomhet er knyttet til eiendommen. Dette gjelder enter man har felleseie eller særeie.

Ektepakt: Avtale mellom ektefeller som regulerer formuesforholdet. Tinglyses gjerne i Brønnøysund, og deretter på den enkelte eiendoms grunnboksblad.

F
 
Ferdigattest: Se brukstillatelse (midlertidig)

Feste: Leie

Festekontrakt: Kontrakt om leie av tomtegrunn.

Festeavgift: Årlig leiebeløp for leie av tomtegrunn.

Forbehold: Betingelse, som skal være oppfylt før en avtale eller bud er bindende.
 
Forkjøpsrett: Forkjøpsrett er en løsningsrett som blir aktuell når vedkommende eiendom selges eller overdras på annen måte. Som regel må retten gjøres gjeldende i avtalt periode i forbindelse med salget, eller i løpet av 8 uker jfr. lov om løysingsrettar. Normalt må forkjøpsrettigede betale den pris som var avtalt mellom kjøper og selger. Noen forkjøpsretter stiftes ved avtale mens andre er lovbestemte. Se for øvrig Lov om løysingsrettar av 9/12-94 nr. 64 i www.lovdata.no.
 
Fremleie: Når en leietaker videreleier til en annen person, men uten selv å tre ut av kontraktsforholdet med utleieren. Det består ikke noe kontraktsforhold mellom utleier og fremleier. Endel leiekontrakter har forbud mot fremleie.

Fellesareal: Det areal som medlemmene av et eierseksjonssameie, borettslag o.l. disponerer i fellesskap, f.eks. yttergang, kjellerrom, gårdsplass eller hage.

Fellesutgifter: Utgifter i et sameie til f.eks forsikring, utvendig vedlikehold eller strøm til belysning av fellesareal.

G
 
Generalforsamling: Et møte, hvor samtlige medlemmer i eierseksjonssameier, aksjeselskap, boligaksjeselskap og borettslag innkalles. Generalforsamlingen er øverste myndighet. Er det samme som årsmøte.

Grunnboksblad: Den side, som i grunnboken viser den enkelte eiendoms eier, heftelser og rettigheter. Hver eiendom i Norge har eget grunnboksblad med en eller flere sider. Blir i dag ført elektronisk. Se statkart.no.

Gjeldsbrev: Skriftlig løfte om å betale eller om å skylde penger. Omsetningsgjeldsbrev (ihendehaver, ordregjeldsbrev) gir i sin alminnelighet godtroende erverver beskyttelse mot innsigelser fra skyldner.

Gårdsnr/bruksnr (GNR/BNR): Nummereringssystem for eiendommer. Gårdsnummeret følger tomter utskilt fra den opprinnelige gården. Bruksnummeret gjelder for de enkelte deler den opprinnelige gården er delt inn i.

H

Heftelse: En forpliktelse i form av et pantelån, borett eller forkjøpsrett.

Hjemmelshaver: Den som i følge grunnboken er oppført som eier av en eiendom. Se statkart.no.

Hevd: "Den som har ein ting som sin eigen i 20 år i samanheng, hevdar eigedomsrett", står det i loven. For løsøre og verdipapir er hevdtiden 10 år. Et vilkår for hevd er at hevderen har vært i god tro i hele hevdsperioden. 

I

Ideell part: Betegnelse for den andel den enkelte eier i et sameie har av en helhet.

Inneståelses-erklæring: En erklæring gitt fra eiendomsmegler til långiver om at deres pantobligasjonen vil bli tinglyst med den av banken forutsatte prioritet.

J

K

Kausjon: En garanti overfor en långiver at tredjemann oppfyller forpliktelsene. Det skilles mellom simpel kausjon og selvskyldnerkausjon. Simpel kausjon betyr at kausjonisten ikke trenger å betale før det kan dokumenteres at låntaker ikke kan betale. Ved selvskyldnerkausjon hefter kausjonisten som om han selv var skyldneren, og kreditor kan gå direkte på kausjonisten ved forfall.

Kreditor: Den som har en fordring på en annen.

Kjøpekontrakt: Skriftlig avtale om kjøp, undertegnet av kjøper og selger.

L

Ligningsverdi: Fastesettes av Ligningsmyndighetene. En eiendoms ligningsverdi legges til grunn i selvangivelsen ved beregning av "inntekt av bolig og annen fast eiendom" og ved formuefastsettelsen. Følger eiendommen ved salg.

Lånetakst: En takst som skal gi grunnlag for hvor mye en eiendom kan belånes med. En lånetakst ligger i området 80% av verditaksten. Verditaksten skal til svare markedsverdien av eiendommen.

M

Matrikkel: Offentlig eiendomsregister over grunneiendommer. I Norge er eiendommene inndelt kommunevis med et visst antall gårder og underbruk. Hver gård har et gårdsnummer (gnr.), og hvert bruk har et bruksnummer (bnr.) Gårdsnumrene er unike innenfor hver kommune, mens bruksnumrene begynner på nytt for hver gård. Matrikkelbetegnelsen kan også inneholde festenummer (fnr.) og seksjonsnummer (snr.). For at hver enkelt eiendom skal ha et unikt nummer i hele landet, tilføyes også kommunenummeret før selve matrikkelnummeret.

Meldefrist: Fastsatt tidsfrist for å ha anledning til å benytte forkjøpsrett.

Membran: En vanntett overflate som er påkrevet i våte soner. Gulvet i et våtrom regnes alltid som våt sone, og skal dekkes med membran som går minimum ti cm opp på veggen. På veggen er det krav om membran der du dusjer, og en meter til hver side. På hver side av vasken skal membranen gå 50 cm ut. Det anbefales likevel at hele våtrommet får membran.

Muggsopp: Hurtigvoksende sopper som kan produsere store mengder soppsporer samt ulike organiske forbindelser og giftstoffer. Vannskader innendørs gir umiddelbart gunstige vekstvilkår for muggsopp, og soppangrep kan oppstå etter noen få dager.
 
Megler-provisjon: Eiendomsmeglerens honorar for å formidle salget av en eiendom. Fastsettes ved inngåelse av salgsoppdrag. Ligger normalt mellom 1-5%.
 
Mortifikasjon: Erklæring som innebærer at et bestemt forhold blir kjent "dødt og maktesløst". Når et dokument er kommet bort, kan vedkommende få bevilling til å søke det mortifisert ved dom, og evnt. Erstattet med nye hvis det for eksempel gjelder adkomstdokumenter. 

N
Naboloven: Lov som regulerer forhold mellom naboer. Naboer kan eventuelt inngå avtale om annet enn det som følger av loven. Som naboeiendom regnes enhver eiendom som rammes av tiltak som kan være i strid med loven. Nabolovens paragraf 2 fastslår at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe på naboeiendom. Se www.lovdata.no.

Nabovarsel: Bestemmelse om at visse disposisjoner på en eiendom skal meddeles naboene før forandringer iverksettes. Naboene kan eventuelt fremsette innsigelse som det offentlige må ta med i vurderingen ved behandling av søknaden.

O

Obligasjonsleilighet: Ved en obligasjonsleilighet får du i realiteten kun rett til å leie en leilighet mot å yte gårdeieren et lån. Som sikkerhet skal du ha en pantobligasjon i eiendommen pålydende det betalte beløp. Vær klar over at dersom du kjøper obligasjonen for mer enn obligasjonens pålydende, risikerer du å tape forskjellen mellom pålydende og det du har betalt. Dersom gårdeieren bestemmer seg for å innløse obligasjonen, har gårdeieren nemlig kun plikt til å innløse denne for restbeløp til enhver tid.

Omsetningsverdi: Den pris, en eiendom kan innbringe ved salg på det frie marked.
 
Opptrinnsrett: Brukes i forbindelse med pant. Retten til en panteheftelse til å rykke opp i prioritets rekkefølge hvis en foranstående heftelse blir nedbetalt/slettet.

P

Pant: Formuesgode som stilles som sikkerhet for et lån eller annen forpliktelse.

Pantattest: En skriftlig utskrift fra grunnboken fra tinglysingskontoret om hvilke heftelser som påhviler en fast eiendom og hvem som eier denne.

Panteheftelse: Tinglyst sikkerhet i en eiendom for oppfyllelse av en forpliktelse.

Pantobligasjon: En obligasjon, som har pant i et aktivum, f.eks. en fast eiendom, som sikkerhet for betalingen av kreditors tilgodehavende.

Pantelån: Et lån der det tas sikkerhet med pant.

Parsell: Jordstykke som er under fradeling. Tildeles deretter eget bruksnr.

Plan- og bygningsloven: Regulerer all byggeaktivitet og setter standarder og krav til hvordan hus og boliger her i landet skal bygges. Loven regulerer også hvem som har rett til å bygge, hvor man kan bygge, og hvordan byggingen skal kontrolleres. Det er eksempelvis en forskrift med hjemmel i plan- og bygningsloven som setter kravene til brannteknisk utforming og utstyr. Se www.lovdata.no.
 
Preseptorisk: Ufravikelig. Brukes i juridisk betydning for å angi at en lov/lovbestemmelse ikke kan fravikes ved avtale. Se også deklaratorisk.

Prioritet: Brukes for å angi hvilken rekkefølge fordringer skal ha eller har. Tinglysingstidspunktet er avgjørende.

Prioritetsvikelse: Hvis et nytt lån skal stå foran et eldre lån i prioritetsrekkefølgen, snakker man om at det eldre lån skal vike prioritet.

Primærrom (P-rom): Rom til boligopphold; stue, soverom, kjøkken, entre, bad og så videre. Ikke innvendig bod.

Q

R

Regress: Rett til å kreve et beløp dekket/tilbakebetalt. En kausjonist kan søke regress hos låntaker. Eierskifteforsikringen kan kreve regress av den selger som har oppgitt uriktig informasjon til kjøper.
 
Reguleringsplan: En plan utarbeidet av kommunen for et areals anvendelse og benyttelse. Detaljert plan som inneholder bestemmelser om bebyggelse, veier, friluftsområder, m.m. Disse planene har avgjørende betydning for hva man har lov til og kan gjøre ved sin eiendom.

S

Sameie: Når flere eier en gjenstand, f. eks. en eiendom, i fellesskap. Se Lov om sameige i www.lovdata.no.

Sameieavtale: Avtale omkring utøvelsen av eiendomsretten til den felles eiendom.

Servitutt: Innehaver av positive servitutter har rett til en eller annen bestemt aktiv rådighet over den beheftede eiendom, f.eks. veirett, drive jakt, hente vann. De negative servitutter gir ingen rett til aktiv rådighet over den beheftede eiendom. Som eksempler kan nevnes utsiktsklausul, forbud mot at det på en eiendom drives en spesiell virksomhet og forbud mot å bygge annet enn enebolig. Servitutter kan tinglyses.

Skifteattest: Skifterettens erklæring som forteller hvem som er arvinger etter avdøde.

Skjøte: Dokument som inneholder en erklæring om overdragelse av fast eiendom. Se statens karverk (statkart.no).

T

Tilbehør: I avhendingsloven er det bestemt at eiendommen skal overdras med de innretninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annen offentlig vedtak skal være der. Loven slår også fast at varig innretning og utstyr som enten er fast montert eller som er særskilt tilpasset bygningen skal medfølge. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale. Norges Eiendomsmeglerforbund har utarbeidet en liste som viser hvilket løsøre som alltid skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse, og annet ikke er avtalt.

Tilstandsrapport: Rapport over bygningers tilstand. Rapporten utarbeides av en bygningskyndig, som gjennomgår bygningen.

Tinglysing: Registrering av rettigheter og forpliktelser på den enkelte eiendoms grunnboksblad.

Tinglysingsgebyr: Gebyr til tinglysingskontoret for å få dokumenter tinglyst.

Tvangfullbyrdelse: Rettslig skritt en fordringshaver kan foreta hvis skyldner ikke oppfyller sine forpliktelser. Se www.lovdata.no.

Tvangfravikelse: Tvangsmessig fravikelse av f.eks. eiendom.
 
Tvangssalg: Tvangsmessig salg av en eiendom eller en løsøregjenstand, som en kreditor har foretatt utlegg i. Ved tvangssalg av fast eiendom bortfaller de panterettigheter som ikke blir dekket av den kjøpesum eiendommen oppnår ved salget. Den personlige fordring mod debitor består derimot etterepå. Tvangssalg foregår ved at retten utpeker medhjelper som ofte er eiendomsmegler eller advokat.

U

Uskifteattest: Attest fra Skifteretten om at gjenlevende ektefelle får råde over hele ekteparets formue. (se domstol.no).

Utleggsforretning: En tinglyst rett, som kreditor oppnår i debitors eiendel ved ubetalte fordringer. Etter å hatt foretatt utlegg, kan kreditor la den utlagte gjenstand selges med henblikk på å inndrive sitt tilgodehavende.

Utpantning: Tvangfullbyrdelse av pengekrav som i lovgivningen er tillagt utpantningsrett for eksempel krav på skatter og offentlige avgifter. Utpantning skjer på samme måte og har samme virkning som utlegg, imidlertid foreldes ikke en panterett.

Utparsellering: En oppdeling av en fast eiendom i flere selvstendige enheter, som deretter får egne bruksnummer.

Undersøkelsesplikt: I forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom brukt som betegnelse for at kjøper har en plikt til å undersøke eiendommen for feil og mangler.

V

Verditakst (v.t.): Prisen som takstmann mener boligen kan selges for i et normalmarked.

Våtromsnormen: Fagrådet for våtrom står bak Byggebransjens våtromsnorm (BNV), som er en tverrfaglig totalveiledning. Den består av en skriftlig samling av råd og illustrasjoner over de byggemetoder, utstyrs- og materialvalg som gir best teknisk kvalitet på våtrom, både med tanke på driftssikkerhet og brukerkomfort. BVN er bygget på byggebransjens egen fagkunnskap og erfaringer til beste for forbrukere. Å følge BVN er frivillig, men vil ved bruk sikre at våtrommet blir bygget i overensstemmelse med kravene i byggtekniske forskrifter. BVN oppdateres jevnlig. Det er Fagrådet for våtrom som styrer BVN i samarbeide med Sintef Byggforsk. 

W
 
X
 
Y
 
Z
 
Æ
 
Ø
 
Å

Spør oss nå

Still spørsmål, få svar fra våre eksperter. Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig. Du vil motta svar innen 5 dager.

 
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut