Dagmulkt / dagbot ved forsinkelse av ny bolig

Dagbot og dagmulkt ved forsinkelseHva er reglene for dagbot ved forsinkelse av ny bolig? Dagmulkt kalles også for dagbot, som er et bedre ord enn dagmulkt. Dagbot er en erstatning for ikke-økonomisk tap, som man har rett til å få utbetalt når levering ikke kan skje til den avtalte tid.

 

1: Forsinkelse av ny bolig (dagmulkt)
Dagmulkt kalles også for dagbot, noe som kan illustrere bedre hva en dagmulkt er. Dagmulkt er en erstatning for ikke-økonomisk tap, som man har rett til når levering ikke kan skje til den avtalte tid. Dette kommer frem i bustadoppføringsloven § 18, som du kan se nærmere på her: http://www.lovdata.no/all/hl-19970613-043.html#18
Vanligvis vil det være et vilkår om at man har lidt et økonomisk tap for at man skal ha krav på erstatning. Det gjelder ikke for dagmulkt. For hver dag som leveringen blir forsinket i henhold til den avtalte datoen for ferdigstillelse, påløper et bestemt beløp. Dagmulkt påløper på alle kalenderdager, både vanlige hverdager og på helligdager. 
Dagmulkt er også en sanksjon mot leverandøren, og et slags pressmiddel for å få han til å levere snarest mulig. 
Det er vanlig at man avtaler at dagmulkten skal være 1 promille av samlet vederlag. Siden dagmulkt ikke kan kreves for mer enn 100 dager, innebærer det at taket for dagmulkten blir ti prosent av det samlede vederlaget. Men man kan selvsagt avtale en høyere dagmulkt i den konkrete avtalen enn 1 promille. Derimot kan man ikke avtale lavere dagmulkt enn 1 promille. 
Et krav på dagmulkt oppstår når ytelsen ikke kan leves som avtalt, se bustadoppføringsloven §§ 10 og 11:
§ 10. Tida for utføring 
"Entreprenøren skal overhalde fristar som er avtalte for overtaking, for fullføring av arbeidet eller delar av det og for heimelsoverføring. 
Entreprenøren skal i samråd med forbrukaren leggje opp framdrifta av arbeidet slik at det blir teke rimeleg omsyn til medverknad frå forbrukaren og til andre oppgåver som skal utførast i tilknyting til arbeidet. 
Er det ikkje avtalt fristar som nemnde i første ledd, skal entreprenøren ta til med arbeidet snarast råd etter at forbrukaren har sagt frå om det. Arbeidet skal deretter utførast med rimeleg framdrift og utan unødig avbrot." 
§ 11. Tilleggsfrist 
"Entreprenøren kan krevje lenging av avtalte fristar dersom 
a. forbrukaren krev endringar eller tilleggsarbeid som seinkar arbeidet, 
b. arbeidet blir seinka fordi forbrukaren eller nokon som forbrukaren svarer for, ikkje medverkar i samsvar med avtalen, eller arbeidet blir seinka på grunn av andre omstende som forbrukaren svarer for, eller 
c. arbeidet blir seinka på grunn av ei hindring utanfor entreprenørens kontroll, og det ikkje er rimeleg å vente at entreprenøren kunne ha rekna med hindringa på avtaletida, eller at entreprenøren skal unngå eller overvinne følgjene av hindringa. 
Blir arbeidet seinka på grunn av ein underentreprenør som etter avtale med entreprenøren skal utføre arbeidet eller delar av det, har entreprenøren krav på tilleggsfrist dersom underentreprenøren ville ha hatt krav på tilleggsfrist etter første ledd. 
Fristlenginga etter første ledd skal svare til den seinkinga som dei nemnde omstenda har medført, med tillegg for nødvendig avbrot i arbeidet, og med tillegg eller frådrag for ulemper eller føremoner entreprenøren har hatt av at arbeidet må utskuvast til ei anna årstid. 
Entreprenøren har berre krav på fristlenging etter første ledd dersom melding om kravet er gjeve forbrukaren utan ugrunna opphald etter at entreprenøren vart merksam på det omstendet som gjev krav på lenging." 
I forbrukerkjøp kan utbygger ikke avtale seg bort fra dagmulkt, for eksempel ved å innta en regulering om dette i kjøpekontrakten. Bestemmelsen om dagmulkt kan altså ikke fravikes til skade for forbrukeren. Derimot er det mulig at partene blir enige om et senere overtakelsestidspunkt, og at forbrukeren på den måten frafaller sitt krav på dagmulkt etter at det er oppstått en forsinkelse, eller er klart at en forsinkelse vil komme til å oppstå. 
Hva gjør du når du skal kreve dagmulkt? For å kreve inn dagmulkt når ytelsen fra leverandør er forsinket, sender du et brev til utbygger hvor du fremsetter et krav om dagmulkt. I dette brevet kan du gjerne vise til bustadoppføringsloven § 18, som er hjemmelen for dagmulkt, samt at leverandøren nå har gått over den avtalte fristen og at forsinkelse dermed har oppstått.
Du kan se nærmere på bustadoppføringsloven her:
http://lovdata.no/all/hl-19970613-043.html

Vanligvis vil det være et vilkår om at man har et økonomisk tap for at man skal ha krav på erstatning. Det gjelder ikke for dagsbøter. For hver dag som leveringen blir forsinket i henhold til den avtalte datoen for ferdigstillelse, påløper et bestemt beløp. Dagmulkt påløper på alle kalenderdager, både vanlige hverdager og på helligdager. 

 

Dagmulkt er også en sanksjon mot leverandøren, og et slags pressmiddel for å få han til å levere snarest mulig. 

 

Det er vanlig at man avtaler at dagmulkten skal være 1 promille av samlet vederlag. Siden dagmulkt ikke kan kreves for mer enn 100 dager, innebærer det at taket for dagmulkten blir ti prosent av det samlede vederlaget. Men man kan selvsagt avtale en høyere dagmulkt i den konkrete avtalen enn 1 promille. Derimot kan man ikke avtale lavere dagmulkt enn 1 promille. 

 

Dette kommer frem i bustadoppføringsloven § 18, som du kan se nærmere på her: http://www.lovdata.no/all/hl-19970613-043.html#18

 

Et krav på dagmulkt oppstår når ytelsen ikke kan leves som avtalt, se bustadoppføringsloven §§ 10 og 11:

§ 10. Tida for utføring 

"Entreprenøren skal overhalde fristar som er avtalte for overtaking, for fullføring av arbeidet eller delar av det og for heimelsoverføring. 

Entreprenøren skal i samråd med forbrukaren leggje opp framdrifta av arbeidet slik at det blir teke rimeleg omsyn til medverknad frå forbrukaren og til andre oppgåver som skal utførast i tilknyting til arbeidet. 

Er det ikkje avtalt fristar som nemnde i første ledd, skal entreprenøren ta til med arbeidet snarast råd etter at forbrukaren har sagt frå om det. Arbeidet skal deretter utførast med rimeleg framdrift og utan unødig avbrot." 

§ 11. Tilleggsfrist 

"Entreprenøren kan krevje lenging av avtalte fristar dersom 

a. forbrukaren krev endringar eller tilleggsarbeid som seinkar arbeidet, 

b. arbeidet blir seinka fordi forbrukaren eller nokon som forbrukaren svarer for, ikkje medverkar i samsvar med avtalen, eller arbeidet blir seinka på grunn av andre omstende som forbrukaren svarer for, eller 

c. arbeidet blir seinka på grunn av ei hindring utanfor entreprenørens kontroll, og det ikkje er rimeleg å vente at entreprenøren kunne ha rekna med hindringa på avtaletida, eller at entreprenøren skal unngå eller overvinne følgjene av hindringa. 

Blir arbeidet seinka på grunn av ein underentreprenør som etter avtale med entreprenøren skal utføre arbeidet eller delar av det, har entreprenøren krav på tilleggsfrist dersom underentreprenøren ville ha hatt krav på tilleggsfrist etter første ledd. 

Fristlenginga etter første ledd skal svare til den seinkinga som dei nemnde omstenda har medført, med tillegg for nødvendig avbrot i arbeidet, og med tillegg eller frådrag for ulemper eller føremoner entreprenøren har hatt av at arbeidet må utskuvast til ei anna årstid. 

Entreprenøren har berre krav på fristlenging etter første ledd dersom melding om kravet er gjeve forbrukaren utan ugrunna opphald etter at entreprenøren vart merksam på det omstendet som gjev krav på lenging." 

 

I forbrukerkjøp kan utbygger ikke avtale seg bort fra dagmulkt, for eksempel ved å innta en regulering om dette i kjøpekontrakten. Bestemmelsen om dagmulkt kan altså ikke fravikes til skade for forbrukeren. Derimot er det mulig at partene blir enige om et senere overtakelsestidspunkt, og at forbrukeren på den måten frafaller sitt krav på dagmulkt etter at det er oppstått en forsinkelse, eller er klart at en forsinkelse vil komme til å oppstå. 

 

Hva gjør du når du skal kreve dagmulkt? For å kreve inn dagmulkt når ytelsen fra leverandør er forsinket, sender du et brev til utbygger hvor du fremsetter et krav om dagmulkt. I dette brevet kan du gjerne vise til bustadoppføringsloven § 18, som er hjemmelen for dagmulkt, samt at leverandøren nå har gått over den avtalte fristen og at forsinkelse dermed har oppstått.

 

Spør oss om dette.

 

Spør oss nå

Still spørsmål, få svar fra våre eksperter. Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig. Du vil motta svar innen 5 dager.

 
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut